Açık Öğretim REHBERİ
Açık Öğretim Fakültesi Menü
Açık Öğretim Fakültesi Bölümleri
 
Sermaye Piyasası Ve Finansal Kur Final Sınavı 3
1-) Fonların el değiştireceği ya da finansal varlık alım satımının yapılacağı belli bir mekanın bulunmaması durumunda oluşan piyasalara ne denir ?
A) Örgütlenmiş piyasa
B) Örgütlenmemiş piyasa
C) Para piyasası
D) Birincil piyasa
E) Üçüncül piyasa

--------------------------------------------------------------------------------
2-) Alınan finansal varlığın tekrar paraya dönüştürülme maliyetiyle ilgili olan özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
A) Likidite
B) Getiri
C) Paraya çevrilebilirlik
D) Geri dönülebilirlik
E) Bölünebilirlik

--------------------------------------------------------------------------------
3-) Bankaların fon ihtiyacını kısa vadede karşılama gücüyle ilgili riske ne denir?
A) Marjin riski
B) Faiz oranı riski
C) Kredi riski
D) Yasal risk
E) Likidite riski

--------------------------------------------------------------------------------
4-) Ülkemizde aşağıdakilerden hangisi finansman bonosu ihraç edemez?
A) Anonim şirketler
B) Kollektif şirketler
C) Kamu iktisadi teşebbüsleri
D) Mahalli idareler
E) Mahalli idarelere bağlı özel mevzuat uyarınca faaliyet gösteren kuruluşlar

--------------------------------------------------------------------------------
5-) Tahvilin üzerinde yazılı nominal değerinden daha düşük bir değerle satılması durumuna ne denir?
A) İtfa primi
B) İhraç primi
C) Ödeme primi
D) İhraç iskontosu
E) Ödeme iskontosu

--------------------------------------------------------------------------------
6-) % 75 nominal faizli 1000 TL nominal değerli tahvilin enflasyon oranı % 60 olduğunda reel faiz oranı yüzde kaç olur?
A) 5,2
B) 5,46
C) 6,15
D) 6,25
E) 9,37

--------------------------------------------------------------------------------
7-) Aşağıdakilerden hangisi hisse senedinin sahibine tanıdığı ortaklık haklarından biri değildir?
A) Oy kullanma
B) Şirket yönetimine katılma
C) Rüçhan hakkı
D) Faiz geliri elde etme
E) Tasfiyeden pay alma

--------------------------------------------------------------------------------
8-) Bir hisse senedinin seans içinde işlem görebileceği üst ve alt fiyat limitlerinin belirlenmesine esas teşkil eden fiyat aşağıdakilerden hangisidir?
A) Baz fiyat
B) Temel fiyat
C) Piyasa fiyatı
D) Nominal fiyatı
E) Borsa fiyatı

--------------------------------------------------------------------------------
9-) Hisse senedi fiyatlarının yükselme eğiliminde olduğu piyasa aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ayı piyasası
B) Boğa piyasası
C) Trend piyasası
D) Hisse senedi piyasası
E) Ulusal piyasa

--------------------------------------------------------------------------------
10-) Borsalarda alım satımı yapılan teslimi ileriki bir tarihte yapılacak fiyatı ve vadesi bugünden belirlenmiş standart nitelikteki sözleşmelere ne denir?
A) Forward sözleşmeler
B) Futures sözleşmeler
C) Swap sözleşmeleri
D) Hedging sözleşmeleri
E) Opsiyon sözleşmeleri

--------------------------------------------------------------------------------
11-) LİBOR’u Prime rate’e veya Prime Rate’i LİBOR’a çevirmek şeklinde ortaya çıkan swap türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Para swapı
B) Faiz swapı
C) Kur swapı
D) Mal swapı
E) Endeks swapı

--------------------------------------------------------------------------------
12-) Aşağıdakilerden hangisi, Sermaye Piyasası Kurulunun yönetiminde esas alınacak genel görev ve yetki kademeleri arasında yer almaz?
A) Kurul Başkanı
B) Daire Başkanları
C) Denetleme Dairesi Başkanlığı
D) Grup Başkanları
E) Müdürler

--------------------------------------------------------------------------------
13-) Aşağıdakilerden hangisi, SPK’nun “Sermaye Piyasası Alanında Mesleki Faaliyetleri Yürütmek” ile ilgili görevlerinden biridir?
A) Denetleme
B) İnceleme
C) Mali tabloların hazırlanmasına yönelik standartları oluşturma
D) Menkul kıymetlerin halka arzını düzenleme
E) Değerlendirme

--------------------------------------------------------------------------------
14-) Menkul kıymetlerle ilgili alış ve satış emirlerinin hacmine ne denir?
A) Piyasa derinliği
B) Piyasa genişliği
C) Piyasa esnekliği
D) Likit piyasa
E) Devamlı piyasa

--------------------------------------------------------------------------------
15-) Aşağıdakilerden hangisi, bir başkan ve dört üyeden oluşan borsa başkanının başkanlık ettiği yönetim kurulunun görevlerinden biri değildir?
A) Kotasyon başvurularını karara bağlamak
B) Denetleme kurulu üyelerini seçmek
C) Borsa kotunda yer alan ve almayan menkul kıymetler ile bunların işlem görecekleri borsa piyasalarını açmak
D) Borsa işlemlerinde ortaya çıkabilecek uyuşmazlıkları inceleyerek sonuçlandırmak.
E) Borsaya ilişkin her türlü mevzuatı hazırlamak

--------------------------------------------------------------------------------
16-) Bir finansal varlığın borsada işlem görebilmesi için, borsa kotuna alınmasına aşağıdaki kurumlardan hangisi karar verir?
A) TC Merkez Bankası
B) Maliye Bakanlığı
C) İstanbul Menkul Kıymetler Borsası
D) Sermaye Piyasası Kurulu
E) Hazine Müsteşarlığı

--------------------------------------------------------------------------------
17-) Kanuni gerekleri yerine getirerek sermayelerini artırmadıkları sürece sabit sermaye veya fonla faaliyetlerini sürdüren kollektif yatırım kurumları aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yatırım fonu
B) Yatırım ortaklığı
C) Gayrimenkul yatırım ortaklığı
D) Açık sonlu yatırım kurumu
E) Kapalı sonlu yatırım kurumu

--------------------------------------------------------------------------------
18-) Aşağıdakilerden hangisi, benimsedikleri yatırım politikalarının genel çizgilerine göre kollektif yatırım kurumlarının türlerinden biri değildir?
A) Likit varlık fonları
B) Dengeli fonlar
C) Özel amaçlı fonlar
D) Genel amaçlı adi hisse senedi fonları
E) Kapalı sonlu fonlar

--------------------------------------------------------------------------------
19-) Aşağıdakilerden hangisi, yatırım ortaklıklarının kuruluş esaslarından biri değildir?
A) SPK’ya başvurmuş olması
B) Başlangıç sermayesinin tebliğde belirtilen meblağdan az olmaması
C) TTK’nun anonim ortaklık kuruluşuna ilişkin hükümlerine uygun anonim şirket olarak kurulması
D) Kurucuların iflas etmemiş olması
E) Tüzel kişiliği olmayan bir mal varlığı olması

--------------------------------------------------------------------------------
20-) Euro’yu kullanan AB üyesi ülkelerin Merkez Bankalarının bir araya gelerek oluşturdukları “Eurosistem” olarak adlandırılan sistemin temel amacı nedir?
A) Fiyat istikrarını sağlamak
B) Faizleri düşürmek
C) Kalkınmayı gerçekleştirmek
D) AB Merkez Bankalarının koordinasyonunu sağlamak
E) AB’nin ortak maliye politikasını belirlemek

--------------------------------------------------------------------------------
21-) Aşağıdakilerden hangisi, TC Merkez Bankası Yönetim Komitesinin görevleri arasında sayılmaz?
A) Başkan (Guvernör)’ca lüzum görülen hallerde, Banka Meclisi kararına bağlanacak hususları önceden inceleyerek, Banka Meclisine yapılacak teklifleri hazırlamak
B) TC Merkez Bankası üst yönetiminin tayini, aylıkların tesbiti, işten çıkarma ve emeklilik gibi işlemleri yapmak
C) Bankanın idare, teşkilat ve hizmetlerine ilişkin yönetmelikleri hazırlamak
D) Yönetmeliklerle Yönetim Komitesinin kararına bırakılan hususlarda karar almak
E) Banka işlemlerinde koordinasyonu sağlamak

--------------------------------------------------------------------------------
22-) TCMB’nın vadesi 1 yıldan az kalmış DİBS’leri bankalardan ya da finansal aracı kurumlardan satın almasına ne ad verilir?
A) Repo
B) Doğrudan Satım
C) Ters Repo
D) Doğrudan Alım
E) Disponobilite

--------------------------------------------------------------------------------
23-) Aşağıdakilerden hangisi, Ticaret Bankalarının mevduat hacimlerine olumsuz etki yapan uygulamalardan biri değildir?
A) Fonların para piyasası yatırım fonlarına kayması
B) Ticaret bankalarının piyasaya “Ticari Kağıt” sunmaları
C) Menkulleştirme
D) Ekonomik faaliyetlerin globalleşmesi
E) Faiz ödemeli çek hesabı açılması

--------------------------------------------------------------------------------
24-) Aşağıdakilerden hangisi, Ticaret Bankalarının fon kullanım alanlarından biri değildir?
A) Likit Değerler
B) Bağlı Değerler
C) Yedek akçeler
D) Duran varlıklar
E) Krediler

--------------------------------------------------------------------------------
25-) Aşağıdakilerden hangisi, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna ilişkin doğru ifadelerden biri değildir?
A) Kurum, tasarruf sahiplerinin haklarını ve bankaların düzenli ve emin bir şekilde çalışmasını sağlamak üzere karar ve tedbirler alır.
B) Kurumun karar organı yedi üyeden oluşan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kuruludur.
C) Üyelerden en az üçü bankacılık olmak üzere maliye-finans alanında en az 10 yıl deneyimli olmak zorundadır.
D) Kurum görevleri ile ilgili konularda bakanlıklardan, ilgili resmi ve özel kuruluşlar ile kişilerden gizli dahi olsa her türlü belge ve bilgiyi isteyebilir.
E) Bankaların denetlenmesi görevi kurum bünyesinde başkana bağlı olarak çalışan Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna aittir.

--------------------------------------------------------------------------------
26-) Aşağıdakilerden hangisi, uluslararası kalkınma bankalarından biridir?
A) Avrupa Yatırım Bankası Grubu
B) Dünya Bankası
C) İskandinav Yatırım Bankası
D) Uluslararası Ekonomik İşbirliği Bankası
E) İslâm Kalkınma Bankası Grubu

--------------------------------------------------------------------------------
27-) Aşağıdakilerden hangisi, uluslararası açılan kredilerin oluşturduğu ülke riskini karşılamak amacıyla kurulan finans kuruluşudur?
A) IFC
B) IDA
C) MIGA
D) IBRD
E) ICSID

--------------------------------------------------------------------------------
28-) Ülkemizde kalkınma ve yatırım bankalarının yurt içinden kredi sağladıkları kurum aşağıdakilerden hangisidir?
A) Maliye Bakanlığı
B) Hazine
C) TMSF
D) TC Merkez Bankası
E) BDDK

--------------------------------------------------------------------------------
29-) Aşağıdakilerden hangisi, özel finans kurumlarının ticari bankalardan farklı yönlerinden biri değildir?
A) Kâr-zarar ortaklığı yapması
B) Finansal kiralama yapması
C) Parasal sektörü fonlaması
D) Mal mübayası yapması
E) Faizli enstrümanının olmaması

--------------------------------------------------------------------------------
30-) Ülkemizde TC Emekli sandığının gelirlerinin giderlerinden az olmasıyla ortaya çıkan farkı aşağıdakilerden hangisi karşılar?
A) Maliye Bakanlığı
B) Hazine
C) Merkez Bankası
D) SPK
E) BDDK

--------------------------------------------------------------------------------
31-) Aşağıdakilerden hangisi, bireysel emekliliğin özelliklerinden biri değildir?
A) Sisteme girişin isteğe bağlı olması
B) Emeklilikte toplu para veya düzenli gelir sağlaması
C) Emekliliğe hak kazanmak için, 10 yıl sistemde kalınması, katkı paylarının ödenmiş olması ve 56 yaşını doldurmuş olmasının gerekmesi
D) 18 yaşından büyük herkesin sisteme girebilmesi
E) Sağlık sigortasını da kapsaması

--------------------------------------------------------------------------------
32-) Aşağıdakilerden hangisi, Sermaye Piyasası Kanunu’na göre ülkemizde gerek görüldüğünde bilgilerin yayınlanmasının geçerli olduğu durumlardan değildir?
A) Halka açık anonim şirketin yeni menkul kıymet çıkarması
B) Dönen varlık alımı, satımı veya kiralanması
C) Vekaleten oy kullanma
D) Çağrı yolu ile hisse toplanması
E) Ortaklığın sermaye yapısında ve yönetim kontrolünde değişiklik sonucu doğuran bir sermaye hareketi olması

--------------------------------------------------------------------------------
33-) Aşağıdakilerden hangisi, SPK’nun halka açık anonim şirketlerin muhasebe sistemlerini tek düzen haline getirmek için zorunlu kurallar koymasının sebebi değildir?
A) İşletmeler arası karşılaştırmalar yapılması
B) Fırsat eşitliğinin sağlanması
C) Yatırımcının sağlıklı kararlar alabilmesi
D) Yatırımcının rasyonel seçimi yapabilmesi
E) Menkul kıymetlerin karşılaştırılmasını sağlaması

--------------------------------------------------------------------------------
34-) Sendikasyon kredilerinin temel amacı, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ticaretle uğraşan kişilerin finansman gereksinimini karşılamak
B) Sabit varlıkların finansmanını kolaylaştırmak
C) İşletmelerin çalışma sermayesi ihtiyacını karşılamak
D) Tek bir kreditörün borç vermekten doğan riskini azaltmak
E) Bireylere konut finansmanı sağlamak

Cevaplar


Cevaplar;
1-) B
2-) D
3-) E
4-) B
5-) B
6-) E
7-) D
8-) A
9-) B
10-) B
11-) B
12-) C
13-) A
14-) B
15-) B
16-) C
17-) E
18-) E
19-) E
20-) A
21-) B
22-) D
23-) E
24-) C
25-) E
26-) B
27-) C
28-) D
29-) C
30-) B
31-) E
32-) B
33-) B
34-) D