Açık Öğretim REHBERİ
Açık Öğretim Fakültesi Menü
Açık Öğretim Fakültesi Bölümleri
 
İşçi Sağlığı Ve İş Güvenliği Final Sınavı 1
1- İş süresinden sayılmaz
Evlenmelerde üç güne kadar verilen izin süreleri

2- Yıllık ücretli izin uygulaması ile ilgili hangisi doğrudur
18 yaşından küçüklere kıdemlerine bakılmaksızın en az 20 gün yıllık izin verilir

3- İşveren işçinin yıllık izin dönemine ilişkin ücretini ne zaman vermek zorundadır
İşçinin izne başlamasından önce

4- Pazar günü çalışarak kanuni hafta tatil iznini Çarşamba günü kullanan işçiye ne kadar hafta tatili ücreti ödenir.
Bir gündelik ücret

5- Sanayiye ait işlerde kaç yaşını doldurmamış işçilerin gece çalıştırılması yasaktır
18

6- İş kanununda gece dönemi nasıl belirlenmiştir
Gece en geç 20.00”de başlayıp en erken 06.00”da biten gün dönemidir


7- İşçi aleyhine değiştirilemeyen fakat işçinin lehine olacak şekilde her zaman değiştirilmesi mümkün olan kanun hükümlerine e denir
Nispi emredici norm

8- Umumi hıfzıssıhha kanununa göre iş kanununun uygulama alanı dışında kalan işlerde çocuk iş gücü için çalıştırma yaşı en az kaçtır
12

9- Çocuk işçilerin çalıştırabilecekleri hafif işlerden biri değildir
Para taşıma ve tahsilat işleri

10- Kadın işçilere bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde kaç dakika izin verilir
90

11- Genç işçilerin çalıştırılabilecekleri işlerden biri değildir
İlaçlama ve gübreleme işleri

12- İş kanunu uygulama alanına giren kamu işlerinde elli ve daha fazla işçi çalıştıran işverenler en az yüzde kaç oranında eski hükümlü çalıştırmak zorundadır.
2

13- Çocuk işçilerin korunmasına yönelik en kapsamlı düzenlemeler kanunlardan hangisine yer almaktadır
İş Kanunu

14- İşi altı aydan az sürmüş olan işçinin işine bildirimli fesih ile son verilmesi durumunda kaç haftalık bildirim süresi uygulanır
2

15- İşçinin iş yerinde başka bir işçiye cinsel tacizde bulunduğunu öğrenen iş veren bu işçinin iş sözleşmesini en geç kaç işgünü içinde feshedebilir
6

16- Belirli süreli iş sözleşmelerinin art arda susma ile yenilenmesi ile çıkan iş sözleşmesine ne ad verilir
Zincirleme iş sözleşmesi

17- Sendikaların zorunlu organlarından biri değildir
Haysiyet Kurulu

18- Bir işyerinde en çok kaç sendika temsilcisi bulunabilir
8

19- İşçilerin ve işverenlerin çalışma ilişkilerinde ortak ekonomik ve sosyal hak ve menfaatlerini korumak ve geliştirmek için meydana getirdikleri tüzel kişiliğe sahip kuruluşlara ne ad verilir
Sendika

20- Sendikalar kanununa göre bir konfederasyon kurulabilmesi için en az kaç sendikanın bir araya gelmesi ihtiyacı vardır
5

21- Sendikalar kanununa göre bir işyerinde sendika temsilcisi atama yetkisi hangisine aittir
İlgili iş yerinde toplu iş sözleşmesi yapmak üzere yetkisi kesinleşen sendikaya

22- Konfederasyon, sendika ve sendika şubelerinin başkanları ve yöneticileri göreve seçilmelerinden itibaren en geç kaç ay içinde kendilerinin eşlerinin ve velayet altındaki çocuklarının mal varlığını notere bildirmek zorundadır
3 ay

23- İşveren sendikasına üye olabilmek için kaç nusha üye kayıt fişi doldurmak gerekir
3

24- Askerliği meslek edinmemiş askeri şahısların sendika kanununa göre sahip oldukları hak ve borçların durumları silah altında bulundukları süre içinde bu durum nasıl etkilenir
Askıda kalır

25- Sendikalar kanununa göre aynı işletmede çalışan kişilerden hangisi işveren vekili sayılır
Genel Müdür

26- Ayırt etme gücüne sahip onattı yaşını doldurmamış işçiler kimin yazılı izni ile sendika üyesi olabilir
Kanuni Temsilcinin

27- İşçi sendikası üyeliği hangi organın kabulü ile kesinleşir
Sendika tüzüğünde belirlenen organ

28- Sendikaların çalışma yaşamına ilişkin faaliyetlerinden biri değildir
Takım sözleşmesi yapmak

29- Sendikaların tüzük ve belgelerinin kanuna aykırı veya eksik bulunması durumunda verilecek faaliyetlerin durdurulması kararına kadar geçen süreçte hangisinin etkisi yoktur
Bağlı bulunduğu konfederasyon

30- Sendikalar kanununa göre sendikaların sinai ve iktisadi teşebbüslere yatırım yapması ne tür bir faaliyettir
Sosyal faaliyetCevaplar


Cevaplar soruların altındadır. Başarılar