Açık Öğretim REHBERİ
Açık Öğretim Fakültesi Menü
Açık Öğretim Fakültesi Bölümleri
 
Yönetim Ve Organizasyon Final Sınavı 4
1-) Aşağıdakilerden hangisi yetki göçerimi sürecinde yer almaz?
A) Görevi astlara devretmek
B) Sorumluluk vermek
C) Personeli güdülemek
D) Denetimi sağlamak
E) Yetki vermek

--------------------------------------------------------------------------------
2-) Aşağıdakilerden hangisinde örgüt iklimi doğru olarak tanımlanmıştır?
A) İnsan ve insanla ilgili bütün unsurlar
B) İş yapma ve yürütme biçimi
C) Organizasyonun kimliğini vurgulayan unsur
D) Örgüt kültürünün yarattığı hava ya da atmosfer
E) Organizasyonla ilgili anlatılan geçmişi ya da başarılarıyla ilgili sanal olaylar

--------------------------------------------------------------------------------
3-) Bir yöneticinin bir işin yapılması ya da yapılmaması konusunda astlarına doğrudan emir verebilme ve karşılığında itaat bekleme hakkına ne ad verilir?
A) Kurmay yetki
B) Komuta (hat) yetkisi
C) Çapraz yetki
D) İşlevsel yetki
E) Danışmanlık yetkisi

--------------------------------------------------------------------------------
4-) Aşağıdakilerden hangisi denetim sürecinin aşamalarından biri değildir?
A) Faaliyete geçmek
B) Performansın ölçümü
C) Standartların belirlenmesi
D) Performansın standartlarla karşılaştırılması
E) Amaçların belirlenmesi

--------------------------------------------------------------------------------
5-) Aşağıdakilerden hangisi Alvin Toffler’in ortaya koyduğu değişim kaynaklarından biri değildir?
A) Etik çevre
B) Global çevre
C) Politik çevre
D) Bilgi çevresi
E) Sosyal çevre

--------------------------------------------------------------------------------
6-) Hawthorne Araştırmalarına başkanlık eden, özellikle sanayi psikoloji üzerinde çalışıp "sosyal insan" modeline katkıda bulunan bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?
A) George Homans
B) Chris Argyris
C) M.Parker Follet
D) Douglas Mc Gregor
E) Elton Mayo

--------------------------------------------------------------------------------
7-) Aşağıdakilerden hangisi Taylor’a yöneltilen eleştirilerden biridir?
A) Parça başı ücreti önerdi
B) Dış çevreyle ilgilendi
C) Hareket ve zaman etüdü yaptı
D) Sosyal insanı vurguladı
E) İnsan ilişkilerini yok saydı

--------------------------------------------------------------------------------
8-) Aşağıdakilerden hangisi açık sistemin özelliklerinden biri değildir?
A) Büyüme yeteneğine sahiptir.
B) Kendilerini koruma eğilim ve yeteneğine sahiptir.
C) Sadece iç çevreyle iletişimi vardır.
D) Girdi, dönüşüm, çıktı ve geribildirim alt sistemleridir.
E) Çevresinden bilgi, enerji, hammadde alır.

--------------------------------------------------------------------------------
9-) Aşağıdakilerden hangisi yeniden yapılanmada temel faktörler arasında yer almaz?
A) Merkezi otorite
B) Köklü tasarım
C) Süreç
D) Çarpıcı sonuçlar
E) Temelden yeniden düşünme

--------------------------------------------------------------------------------
10) iptal
11-) Örgüt hiyerarşisinde yukarıya doğru çıkıldıkça bireyin yetkisinin çoğaldığını, yetkinin doğrudan bağlı bulunulan bir üst kademeden kaynaklandığını öne süren ve yetkinin kaynağını anayasaya kadar dayandıran teori aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kabul teorisi
B) Biçimsel yetki teorisi
C) Bilgisel yetki teorisi
D) Hiyerarşik yetki teorisi
E) Yasay yetki teorisi

--------------------------------------------------------------------------------
12-) İşletmenin iç ve dış çevresindeki ani değişmelere kendini hazırlayamaması sonucunda ortaya çıkan duruma ne ad verilir?
A) İflas
B) Gerileme
C) Çökme
D) Zayıf kültür
E) Kriz

--------------------------------------------------------------------------------
13-) "Liderlik, grup ve organizasyon amaçlarına yönelik yeni bir bakış açısı ortaya koymaktır ve izleyicileri bu yeni açılıma doğru hareket ettirmektir" şeklinde liderliği tanımlayan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
A) Durumsallık yaklaşımı
B) Dönüşümcü liderlik
C) Liderlik davranışı ve özellikleriyle ilgili yaklaşım
D) Gücün kullanımı ve etkileme süreci yaklaşımı
E) Yeni liderlik yaklaşımı

--------------------------------------------------------------------------------
14-) Belirli bir duruma uygulanabilecek yönetim tarzının seçilmesine odaklanan ve her zaman geçerli olabilecek "tek en iyi yol" olmadığını öne süren yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
A) Neo-klasik yaklaşım
B) Sistem yaklaşımı
C) Bürokrasi yaklaşımı
D) Durumsallık yaklaşımı
E) Bilimsel yaklaşım

--------------------------------------------------------------------------------
15-) Üretim ve pazarlama işlevleri farklı ortamlarda gerçekleştiğinden yönetimin daha etkin olabilmesi için farklı bölgelerdeki faaliyetler dikkate alınarak yapılan bölümlendirme aşağıdakilerden hangisidir?
A) Karma bölümlendirme
B) Coğrafik temele dayalı bölümlendirme
C) Zamana dayalı bölümlendirme
D) Fonksiyonlara dayalı bölümlendirme
E) Ürüne dayalı bölümlendirme

--------------------------------------------------------------------------------
16-) Aşağıdakilerden hangisi kısmen denetlenebilen varsayımlar arasında yer alır?
A) Dağıtım kanallarının tespiti
B) Mamulün kalite düzeyi
C) Teknolojideki gelişmeyi uygulamak
D) Personel sayısı ve niteliği
E) Enflasyon oranı

--------------------------------------------------------------------------------
17-) Aşağıdakilerden hangisi işletmelerde entropiye neden olan faktörlerden biri değildir?
A) Yetki devredilmesinde sorunlar yaşanması
B) Dış ve iç çevreden bilgi alınamaması
C) Birimler arasında sinerji etkisi yaratılması
D) Çağdaş teknolojinin işletmeye getirilememesi
E) Tüketici istek ve beklentilerine uygun ürünlerin üretilmemesi

--------------------------------------------------------------------------------
18-) İnsan kaynakları bölümünün işe uygun nitelikteki adayların işletmeye başvurmasını sağlamaya yönelik çalışmalarına ne ad verilir?
A) Personel seçme
B) Personel bulma
C) Oryantasyon
D) İşe yerleştirme
E) İnsan kaynakları planlaması

--------------------------------------------------------------------------------
19-) Aşağıdakilerden hangisi Garvin’in tanımladığı kalite anlayışının boyutlarından biri değildir?
A) Güvenilirlik
B) Dayanıklılık
C) Estetik
D) Fiyat
E) Performans

--------------------------------------------------------------------------------
20-) Aşağıdakilerden hangisi Toplam Kalite Yönetimini uygulamaya geçirmede yaşanan süreçlerden biri değildir?
A) Geleneksel aşama
B) Yenilik aşaması
C) Yeniden yapılanma aşaması
D) İyileştirme aşaması
E) Müşteri bilinci aşaması

--------------------------------------------------------------------------------
21-) Aşağıdakilerden hangisi krize neden olan işletme dışı faktörlerden biridir?
A) İşletmenin hayat seyri
B) Rekabet koşullarındaki değişiklik
C) Tepe yöneticilerinin yetersizliği
D) İşletmenin yapısından kaynaklanan sorunlar
E) İşletmenin tarihi gelişimi ve tecrübeleri

--------------------------------------------------------------------------------
22-) İşletmeye hiç bir katkısı olmayan üretim süreçleri ve işletme faaliyetlerini analiz etmek ve yeniden düzenlemek için yapılan faaliyete ne ad verilir?
A) Toplam kalite yönetimi
B) Kriz yönetimi
C) Yeniden yapılanma
D) Müşteri odaklı yönetim
E) Sürekli gelişme

--------------------------------------------------------------------------------
23-) Aşağıdakilerden hangisi örgütü etkileyen iç çevre koşullarından biri değildir?
A) Üretim konusu
B) Faaliyet alanı
C) Yöneticiler
D) Rakip işletmeler
E) Teknoloji

--------------------------------------------------------------------------------
24-) Aşağıdakilerden hangisi yetki göçeriminde astlardan kaynaklanan sorunlardan biri değildir?
A) Motivasyon eksikliğinden yeni görev üstlenmek istemezler
B) Denetimi kaybetmek istemezler
C) Başarısız olmaktan çekinirler
D) Eleştirilere uğrama endişesi taşırlar
E) Yeterli bilgi ve kaynaklara sahip olmadıklarını düşünebilirler.

--------------------------------------------------------------------------------
25-) Komuta organizasyon yapısı hangi tür işletmelerde yaygın olarak kullanılmaz?
A) Dış çevresi durağan işletmelerde
B) Ekip çalışmasının zorunlu olmadığı işletmelerde
C) Birden fazla karmaşık ürünleri olan işletmelerde
D) Faaliyetleri basit tekniklerle yapılan işletmelerde
E) Sürekli değişikliğe maruz kalmayan işletmelerde

--------------------------------------------------------------------------------
26-) Organizasyon üyeleri tarafından paylaşılan; nelerin iyi veya kötü, nelerin onaylanan ve onaylanmayan olduğunu belirleyen unsurlara ne ad verilir?
A) Hikâyeler
B) Mitler
C) Semboller
D) Örgüt iklimi
E) Örgütsel Değerler

--------------------------------------------------------------------------------
27-) Hataları önlemek için planlama, müşteri isteklerini arayıp bulma, tasarlama, satın alma, üretme, muayene ve pazarlamayı organize etme çabalarına ne ad verilir?
A) Toplam kalite yönetimi
B) Stratejik yönetim
C) Geleneksel yönetim
D) Bilişsel yönetim
E) Kriz yönetimi

--------------------------------------------------------------------------------
28-) Aşağıdakilerden hangisi işletmede krize neden olan ekonomik faktörlerden biri değildir?
A) Ürünlerin arz ve talep durumu
B) Tepe yöneticilerinin yetersizliği
C) Ülkenin ödemeler dengesindeki bozulmalar
D) Sermaye piyasasındaki dalgalanmalar
E) Tüketicilerin gelirlerindeki değişmeler

--------------------------------------------------------------------------------
29-) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Güç, daha çok özel amaçlara; yetki, organizasyon amaçlarına yöneliktir.
B) Yetki devredilebilir; gücü devretmek mümkün değildir.
C) Güç, formel organizasyona; yetki, kişilik özelliklerine bağlıdır.
D) Yetki-sorumluluk arasındaki bağ çok güçlüdür.
E) Güç ve sorumluluk arasındaki bağ zayıftır.

--------------------------------------------------------------------------------
30-) Beklenmeyen sonuçları ve davranışları azaltmayı ya da ortadan kaldırmayı, böylece işletmenin belirlediği amaçların ve standartlarının yakalanmasını amaçlayan denetim türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Önleyici denetim
B) Grup denetimi
C) Düzeltici denetim
D) Örgütsel denetim
E) Öz denetim

--------------------------------------------------------------------------------
31-) Aşağıdakilerden hangisinde örgütsel toplumsallaşma doğru olarak ifade edilmiştir?
A) İşletme değerlerinin çalışanların çoğunluğu tarafından benimsendiği örgüt kültürü
B) Organizasyonun kimliğinin vurmasını sağlayan unsurlar
C) Liderin yasal bir konum kazanarak gücün yanısıra yetki de kazanması
D) İşe yeni alınan personelin işe alıştırma süreci
E) İşletmede çalışanların içinde bulundukları ortamın kültür değerlerini öğrenip ve tanıyıp başkalarına aktarma süreci

--------------------------------------------------------------------------------
32-) Gereken sayıda ve nitelikte iş gücünü istenen zamanda ve yerde hazır bulundurma uğraşına veri sağlayan aşağıdakilerden hangisidir?
A) İşgücü arzı
B) İşgücü envanteri
C) İnsan kaynakları planlaması
D) Norm-kadro
E) İşgücü talebi

--------------------------------------------------------------------------------
33-) Denetimin, tarafsız yapılması, kişisel hataları kapatmak için diğer personelin ve yöneticilerin yanıltılmamasını gerektiren özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tam zamanlılık
B) Bütünlük
C) Kabul edilebilirlik
D) Arzulanan amaçlarla ilişkili olmak
E) Objektiflik

--------------------------------------------------------------------------------
34-) Aşağıdakilerden hangisi fonksiyonel organizasyon yapısının en belirgin sorunudur?
A) Yetki çatışması
B) Katılık
C) Hiyerarşiye bağlılık
D) Örgütsel değişim
E) Disiplin

--------------------------------------------------------------------------------
35-) Aşağıdakilerden hangisi matriks yapılanmanın benimsendiği işletme örneklerinden biri değildir?
A) Basın işletmeleri
B) Konfeksiyon mağazası
C) Havaalanı işletmeleri
D) Eğitim-öğretim kuruluşları
E) Hastaneler

--------------------------------------------------------------------------------
36-) Mükemmelin bir kerelik aranması ve yakalanması değil, sürekli olarak devam edecek bir gelişme sürecinden söz eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yenilik
B) Yeniden yapılanma
C) Toplam kalite yönetimi
D) Kaizen
E) Kalite liderliği

Cevaplar


Cevaplar ;

1-) C
2-) D
3-) B
4-) E
5-) B
6-) E
7-) E
8-) C
9-) A
10-)
11-) B
12-) E
13-) B
14-) D
15-) B
16-) C
17-) C
18-) B
19-) D
20-) C
21-) B
22-) C
23-) D
24-) B
25-) C
26-) E
27-) A
28-) B
29-) C
30-) C
31-) E
32-) C
33-) E
34-) A
35-) B
36-) D